1. [Dane Administratora] Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług jest Dwa Kanały Adamek Lempe Schneider Sieńczak Zgierski Spółka jawna, z siedzibą przy: ul. Umultowskiej 39, Poznań 61-608, NIP: 9721317447, REGON: 389031520, BDO 000614836, kontakt@dwakanaly.pl, strona internetowa: www.dwakanaly.pl, tel.: 507 509 100, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000902969 (dalej „administrator”).

2. [Postanowienia ogólne] Niniejsza polityka prywatności zawiera obowiązujące administratora zasady zbierania i wykorzystywania danych osobowych o użytkownikach. Nadrzędnym celem administratora jest zapewnienie użytkownikom ochrony prywatności na poziomie odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w: Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - „RODO” oraz w Ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

3. [Zgoda] Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

4. [Cel przetwarzania] Celem przetwarzania danych jest realizacja usług, niezbędnych do wykonania umowy. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania oraz ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

5. [Marketing] Przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego produktów lub usług, bądź w innych celach, odbywa się jeżeli użytkownik wyrazi na to zgodę, o ile jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6. [Dane] Podawane Administratorowi dane są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Administrator przetwarza przekazane dane zgodnie z prawem, które zbierane są dla oznaczonych i zgodnych z prawem celów. Dane podawane Administratorowi nie są poddawane jakiemukolwiek dalszemu przetwarzaniu, niezgodnemu z tymi celami. Ponadto, zbierane są jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie, w stosunku do celów w jakich są przetwarzane.

7. [Ochrona danych] Dane osobowe są przetwarzane są przez osoby wyłącznie do tego upoważnione i nie są udostępniane żadnym nieuprawnionym do tego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Administrator dokłada wszelkiej staranności, aby dane osobowe klientów i użytkowników były chronione przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. W tym celu Administrator zapewnia organizacyjne oraz techniczne środki bezpieczeństwa.

8. [Podmiot przetwarzający] Możliwe jest powierzenie przez Administratora, przetwarzania danych w jego imieniu - innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom wyspecjalizowanym i uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

9. [Okres przechowywania danych] Dane są przechowywane przez Administratora wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy, z uwzględnieniem czasu określonego w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Okres ten nie jest jednak dłuższy niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.

10. [Modyfikacja danych] Każdej osobie, której dane dotyczą, a którymi dysponuje Administrator, przysługuje prawo do żądania od Administratora pełnego dostępu do treści swoich danych osobowych.

11. [Cofnięcie zgody] Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, a która wyraziła zgodę, przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

12. [Skarga do organu nadzorczego] W przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, każdej osobie, której dane dotyczą, a którymi dysponuje administrator, przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

13. [Kontakt] Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji administratora jest możliwy drogą elektroniczną/telefoniczną pod adresem e-mail: admin@dwakanaly.pl  lub telefonicznie 507509100.

14. [Dobrowolność] Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych, oznaczonych w danym celu jako obowiązkowe, uniemożliwi rejestrację bądź złożenie zamówienia. Nie podanie niezbędnych danych do wykonania umowy bądź do podjęcia określonych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, skutkuje brakiem możliwości ich realizacji przez administratora w tym zakresie.

15. [KGO] Ceny oferowanych produktów prezentowane na naszych stronach zawierają w sobie opłatę KGO (Kosztów Gospodarowania Odpadami) zgodnie z Ustawą z dnia 29.07.2005 r. Dz. U. 2005 r. Nr 180, poz. 1495 z późniejszymi zmianami.

16. [Oferta] Nasze ceny nie stanowią oferty w rozumieniu prawa, w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen.